Informacje prawne

Jeśli doświadczyli Państwo przestępstwa, widzieli lub słyszeli jego zajście lub znają kogoś, kto stał się ofiarą, mają Państwo możliwość podjęcia kroków prawnych. Tutaj przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Doniesienie o przestępstwie to zgłoszenie na policję, że został popełniony czyn zabroniony. Na przykład coś zostało celowo uszkodzone lub skradzione. Do tej kategorii zalicza się również zranienie jednej osoby przez drugą. Policja ma obowiązek poważnie potraktować takie zgłoszenie i przeprowadzić dalsze dochodzenie.

Czasami nie jest się pewnym, czy to, czego się doświadczyło, zobaczyło lub usłyszało, jest przestępstwem. Jeśli nie mają Państwo pewności, policja lub poradnie posłużą Państwu pomocą. Czasami rzeczywiście nie zaszło przestępstwo, chociaż sytuacja jest bardzo niepokojąca. W takich przypadkach pomocna może być rozmowa z zaufaną osobą lub pracownikiem poradni.

Każdy ma prawo zgłosić przestępstwo. Jeśli dowiedzą się Państwo, że dana osoba planuje napad lub coś gorszego, zgłoszenie przestępstwa jest nawet obowiązkowe. Możliwe jest również złożenie skargi karnej na nieznajomą osobę. Zazwyczaj warto rozważyć decyzję o zgłoszeniu czegoś. Radzimy, by skorzystać z fachowej porady.

Istnieje kilka sposobów złożenia skargi karnej.
 

Policja

Mogą Państwo złożyć doniesienie o przestępstwie ustnie lub pisemnie na policji. Mogą to Państwo zrobić osobiście w wybranym przez siebie komisariacie policji lub online za pośrednictwem internetowego posterunku. Wszystkie komisariaty oraz posterunek online można znaleźć tutaj:

W przypadku szczególnie poważnych przestępstw, takich jak zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała lub przestępstwa seksualne, najlepiej zawiadomić bezpośrednio właściwy Krajowy Urząd Śledczy (LKA:Landeskriminalamt, tylko po niemiecku). Oczywiście co drugi komisariat policji również otrzymuje zgłoszenia w tym zakresie, a następnie przekazuje je do odpowiedzialnej LKA. Listę wszystkich działów LKA wraz z ich zakresem obowiązków można znaleźć tutaj: Działy LKA (tylko po niemiecku)

 

Prokuratura lub Sąd Rejonowy

Mogą Państwo również złożyć pisemną skargę karną do prokuratury (tylko po niemiecku) lub sądu rejonowego (Amtsgericht). Alternatywnie, mogą Państwo przekazać ją ustnie do protokołu w biurze pozwów sądu rejonowego (Rechtsantragsstelle, tylko po niemiecku).
Centrum aplikacyjne ds. grzywien i spraw karnych (Rechtsantragsstelle für Bußgeld- und Strafsachen) znajduje się w głównym budynku przy Turmstrasse (sprawy karne, Strafsachen) w pokoju B 026 (wejście od strony Wilsnacker Str. 4).

Generalnie, mogą Państwo zgłosić przestępstwo w dowolnym momencie. Nie ma obowiązującego terminu na złożenie zawiadomienia. Im szybciej zgłoszą Państwo zdarzenie, tym skuteczniej policja lub prokuratura będzie mogła przeprowadzić dochodzenie. Mimo to, powinni Państwo spokojnie zastanowić się, czy chcą Państwo złożyć skargę karną.

Ponadto istnieje termin, który określa, jak długo określone przestępstwa mogą być ścigane. Terminy te są różne i są określane przez prawo. Prawnicy pomogą Państwu ustalić, jaki okres przedawnienia ma dane przestępstwo.

Podczas składania skargi, zostaną Państwo przesłuchani przez funkcjonariusza policji. Oznacza to, że muszą Państwo opowiedzieć policjantowi, co się stało. W większości przypadków policja zadaje bardzo dokładne pytania i spisuje Państwa zeznania w formie protokołu. Mogą Państwo przeczytać protokół na końcu swojego zeznania. Jeśli coś nie zostało poprawnie zarejestrowane, należy poprosić o naniesienie poprawek. Wszystko, co zawierają Państwo w zeznaniach, musi być prawdą. Jeśli nie wiedzą Państwo czegoś lub nie pamiętają dokładnie, muszą Państwo powiedzieć to przesłuchującemu.

Po złożeniu doniesienia policja prowadzi dochodzenie i np. przesłuchuje inne osoby lub zbiera inne dowody. Często zajmuje to dużo czasu, więc jest to normalne, że kolejny kontakt z policją następuje długo po złożeniu doniesienia.

Szczególnie poważne przestępstwa, takie jak zabójstwa lub przestępstwa seksualne, poważne uszkodzenia ciała lub rozbój, nazywane są przestępstwami urzędowymi. Policja MA OBOWIĄZEK zbadać te przestępstwa, gdy tylko się o nich dowie. Nie ma znaczenia, czy dowiedziała się o nich wskutek doniesienia czy operacji policyjnej.
W przypadku niektórych przestępstw urzędowych poszkodowanym przysługują szczególne prawa, na przykład prawo do wniesienia oskarżenia posiłkowego. Oznacza to, że mogą oni bronić swoich praw w sądzie samodzielnie lub z pomocą prawnika.

Więcej informacji na temat współpowództwa oraz przedstawicielstwa współpowodów można znaleźć tutaj: arkusz informacyjny współpowoda (tylko po niemiecku)

W przypadku innych, mniej groźnych przestępstw (Antragsdelikte), takich jak zniewagi czy wkroczenia, organy śledcze nie działają samodzielnie. Poszkodowany/a musi złożyć skargę karną w ciągu pierwszych trzech miesięcy po popełnieniu przestępstwa. Jest to przydatne dlatego, że daje Państwu prawo do informacji o wyniku postępowania oraz, w razie potrzeby, odwołania się od wyniku postępowania. Państwa prawnik doradzi Państwu przy ocenie szans powodzenia.

Osoby, które zostały dotknięte przestępstwem lub przemocą albo są krewnymi poszkodowanych lub świadkami, często odczuwają potrzebę rozmowy z prawnikiem. Dlatego wiele poradni oferuje możliwość bezpłatnej konsultacji prawnej z adwokatem. Listę wszystkich poradni oferujących konsultacje prawne można znaleźć tutaj.

Jeśli zechcą Państwo zatrudnić prawnika, mogą Państwo ponieść koszty. Prawnicy muszą z wyprzedzeniem poinformować Państwa o zaistniałych kosztach oraz udzielić informacji o sprawach, w których Skarb Państwa może je przejąć. Tutaj znajdą Państwo prawników (tylko po niemiecku).

W przypadku osób poszkodowanych, które dysponują niewielkimi środkami finansowymi, istnieje możliwość pokrycia kosztów porady lub reprezentacji prawnej przez Państwo. Nazywa się to pomocą doradczą i prawną (Beratungs- und Prozesskostenhilfe). Dalsze informacje i wymagania można znaleźć tutaj:

W kilku miejscach w Berlinie dostępne są bezpłatne porady prawne dla młodych ludzi do 27 roku życia:

Psychospołeczne wsparcie podczas procesów sądowych to szczególna forma pomocy w trakcie postępowania karnego. Przysługuje ono dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy doświadczyli (poważnego) aktu przemocy lub przestępstwa seksualnego, chcą je zgłosić lub już złożyli doniesienie. Psychospołeczni towarzysze procesu to specjalnie przeszkolone osoby, które przez cały czas trwania postępowania karnego są razem z poszkodowaną osobą, udzielają jej wsparcia emocjonalnego i dostarczają niezbędnych informacji. Przykładowo, mogą oni być obecni podczas składania skargi oraz na rozprawie głównej w sądzie, wyjaśnić, co się dzieje na poszczególnych etapach i pomóc trochę złagodzić napięcie emocjonalne. Psychospołeczni towarzysze procesu nie są prawnikami. Oznacza to, że ​​nie reprezentują poszkodowanych prawnie. Pełnią rolę wspierającą i informacyjną. O taką formę pomocy należy wystąpić w sądzie. Jeśli zostanie przydzielona, nie poniosą Państwo z jej tytułu żadnych kosztów.

Listę berlińskich psychospołecznych towarzyszy procesu można znaleźć tutaj (tylko po niemiecku).