Odszkodowanie dla ofiar przestępstw

Jeśli doświadczyli Państwo przestępstwa i spełniają pewne warunki, mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie. Wypłata odszkodowania zależy od tego, czego Państwo doświadczyli i który organ odszkodowawczy jest za to odpowiedzialny. Nie wszystkie przestępstwa dają możliwość otrzymania odszkodowania. Jeśli potrzebują Państwo porady na ten temat, prosimy, by skorzystać z i skontaktować się z placówką wsparcia ofiar.

Poniżej wymieniliśmy dla Państwa najważniejsze odszkodowania.

Jeśli są Państwo ofiarą umyślnego aktu przemocy, a Państwa zdrowie zaznało uszczerbku, mogą mieć Państwo prawo do odszkodowania od OEG. Może ono pokrywać m.in. zabiegi lecznicze, kuracje, terapie, renty i zapomogi oraz zasiłki pogrzebowe. Odszkodowania OEG nie dotyczą „rekompensaty za ból i cierpienie” (Schmerzensgeld).

Do programu kwalifikują się wszystkie osoby, które padły ofiarą umyślnego aktu przemocy na terenie Niemiec. Dotyczy to zarówno obywateli niemieckich, jak i obcokrajowców. Po spełnieniu pewnych warunków mogą kwalifikować się do niego również Niemcy, którzy padli ofiarą przestępstw za granicą. Wymagania kwalifikacyjne są zawsze indywidualnie sprawdzane dla każdego przypadku. Placówki wsparcia dla ofiar wesprą Państwo w ubieganiu się o odszkodowanie. Wnioski o świadczenia w ramach OEG można składać do lokalnych urzędów ds. zaopatrzenia. W Berlinie jest nim Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (LAGeSo).

Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) - Soziales Entschädigungsrecht – Versorgung und Fürsorge
(LAGeSo – prawo o odszkodowaniach socjalnych – zaopatrzenie i opieka społeczna)
Sächsische Str. 28
10707 Berlin
Telefon: +49 30 90 229 6270
Strona Internetowahttps://service.berlin.de/dienstleistung/325469/ (tylko po niemiecku)
Informacje w języku niemieckim, tureckim, angielskim, rosyjskim, polskim i wietnamskim można również znaleźć w PDF z arkusza informacyjnego na stronie LaGeSo.

Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales):

Jeśli mamy do czynienia z aktem przemocy, ale szkoda została zadana przez użycie pojazdu mechanicznego, ustawa o odszkodowaniach dla ofiar NIE ma zastosowania. Tę szkodę może zrekompensować Verkehrsopferhilfe e. V. (VOH). Obejmuje to również na przykład szkody spowodowane przez

  • pojazd silnikowy, który nie został zidentyfikowany („ucieczka kierowcy”),
  • pojazd, który wbrew prawu nie jest ubezpieczony,
  • pojazd mechaniczny, w umyślny i bezprawny sposób („pojazd samochodowy używany jako broń”) lub
  • w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Więcej informacji na temat Funduszu dla ofiar ruchu drogowego można znaleźć tutaj:

Verkehrsopferhilfe e.V.
Wilhelmstr. 43 / 43 G
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20 20 58 58
Stronahttps://www.verkehrsopferhilfe.de (tylko po niemiecku i angielsku)

Bundestag (Parlament Federalny) zapewnia środki na pomoc w nagłych wypadkach dla ofiar ataków ekstremistycznych. To wsparcie jest dobrowolnym świadczeniem państwowym i jest przyznawane jednorazowo. Pod pojęciem ataków ekstremistycznych należy rozumieć w szczególności obrażenia cielesne spowodowane przez prawicowych ekstremistów, ksenofobów, antysemitów, islamistów lub lewicowych ekstremistów. Ale obejmuje również zagrożenia masowe. Odszkodowanie może być wypłacane jako rekompensata pieniężna za urazy fizyczne i naruszenie ogólnych praw osobistych (zadośćuczynienie za ból i cierpienie). Czysta szkoda majątkowa nie podlega rekompensacie. Prawo do złożenia wniosku mają: same ofiary, rodzina osoby zmarłej oraz osoby, które zostały ranne podczas obrony przed atakiem ekstremistów (służby ratunkowe i kryzysowe). Wniosek należy złożyć na piśmie do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości. Więcej informacji oraz „Arkusz informacyjny na temat zasiłków dla ofiar ataków ekstremistycznych” można znaleźć tutaj (tylko po niemiecku). Ulotka dostępna jest również w tłumaczeniu na język turecki i angielski.

Bundesamt für Justiz Härteleistungen
(Federalny Urząd Sprawiedliwości rekompensaty za trudności)
53094 Bonn
Telefon: +49 228 99 410-5288
Adres e-mail: opferhilfe(at)bjf.bund.de

Osoby dotknięte przemocą polityczno-ekstremistyczną mogą ubiegać się o fundusze na instalację zabezpieczeń lub koszty niezbędnej relokacji. Uprawnione do tego są osoby prywatne, organizacje non-profit, stowarzyszenia i inicjatywy, które padły ofiarą przemocy politycznej ze strony ekstremistów lub są nią zagrożone. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy składaniu wniosku, skontaktujcie się z organizacją wspierającą ofiary. Formularze wniosków i dalsze informacje na temat funduszu w wielu językach można znaleźć tutaj (tylko po niemiecku).

Landeskommission Berlin gegen Gewalt
(Berlińska Państwowa Komisja przeciwko Przemocy)
Klosterstraße 47
10179 Berlin
Doradcy:
Pani Aydin, Tel.: +49 30 90223-1680
Pani Gomis, Telefon: +49 30 90223-1679
Pan Boeck, Telefon: +49 30 90223-1695 | Faks: +49 30 90223-2921
Adres e-mail:

W przypadku ataku terrorystycznego w Niemczech Federalny Urząd Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz) ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. obaw ofiar i osób, które przeżyły przestępstwa terrorystyczne w Niemczech. W przypadku ataku terrorystycznego za granicą Federalny Urząd Sprawiedliwości ściśle współpracuje z „Urzędem ds. koordynacji pomocy poszkodowanym, ofiarom i krewnym (NOAH)” przy Federalnym Urzędzie Ochrony Ludności (Bundesamt für Bevölkerungsschutz). Jeżeli ze względów humanitarnych wzmagane jest szybkie wsparcie dla ofiar, w obu przypadkach można wystąpić do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości o świadczenia z tytułu zaznanych obrażeń fizycznych. Rekompensata utraconego majątku i zasobów materialnych za pomocą tego funduszu nie jest możliwa. O rekompensatę za trudności mogą ubiegać się o:

  • Osoby poszkodowane w wyniku przestępstwa terrorystycznego popełnionego w Niemczech
  • Niemcy i cudzoziemcy, posiadający zameldowanie lub zezwolenie na pobyt w Republice Federalnej Niemiec, pokrzywdzeni wskutek przestępstwa terrorystycznego za granicą oraz
  • rodzice, dzieci, małżonkowie i partnerzy życiowi oraz rodzeństwo ofiar, które zginęły w zamachu terrorystycznym.

Z funduszu tego nie mogą korzystać osoby trzecie, które zostały poszkodowane w trakcie wypełniania obowiązków służbowych, polegających na walce z przestępstwami terrorystycznymi. Te osoby powinny zwrócić się o pomoc do zakładu ubezpieczeń wypadkowych. Rekompensaty za trudności będą wypłacane tylko w przypadku ataków terrorystycznych, które miały miejsce po 1 stycznia 2001 r. Więcej informacji, a także kwestionariusz z formularza zgłoszeniowego znajdziesz tutaj (tylko po niemiecku).

Bundesamt für Justiz Härteleistungen
(Federalny Urząd Sprawiedliwości rekompensaty za trudności)
53094 Bonn
Telefon: +49 228 99 410-5288
Adres e-mail:

Pracownicy, którzy doświadczyli przestępstwa w trakcie wykonywania czynności zawodowych w miejscu pracy (np. napadu na supermarket), oprócz świadczeń wynikających z ustawy o odszkodowaniu dla ofiar, mogą również ubiegać się o odszkodowanie od ustawowego ubezpieczenia wypadkowego/związku zawodowego (gesetzliche Unfallversicherung/Berufsgenossenschaft). Takie zajście można bowiem traktować jako wypadek przy pracy. Roszczenia są dość obszerne. Oprócz rekompensaty za leczenie obejmują one różne świadczenia pieniężne aż do emerytury, a także różnego rodzaju środki, ułatwiające powrót do pracy.

Świadczenia z ustawowego ubezpieczenia wypadkowego przysługują również osobom, które udzielają pomocy innym w razie wypadków, niebezpieczeństw lub sytuacji kryzysowych albo ratują ich przed istotnym bieżącym zagrożeniem zdrowia. Ubezpieczenie obejmuje również osoby, które osobiście uczestniczą w ściganiu lub aresztowaniu podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osoby, które chronią innych przed bezprawnymi atakami.

Odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń wypadkowych kraju związkowego, w którym udzielono takiej pomocy. Jeśli mamy do czynienia z jednym z wyżej wymienionych przypadków, należy wypełnić protokół wypadku (Unfallanzeige) (znajduje się na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń wypadkowych) i przesłać do firmy ubezpieczeniowej wraz z fakturami lub dokumentacją lekarską.

Czasami polubowne rozwiązanie jest najłatwiejszą drogą do uzyskania odszkodowania. Już podczas przesłuchania na policji osoby zaangażowane w przestępstwo bywają poinformowane o możliwości uzyskania odszkodowania drogą kompromisu sprawca-ofiara, czyli przez tzw. sprawiedliwość naprawczą (T-O-A).

Jest to możliwe pod warunkiem, że jedna osoba została pokrzywdzona, a oskarżony przynajmniej częściowo przyznaje się do winy. Zasadniczo, tzw. T-O-A może zostać zastosowane w przypadku prawie wszystkich wykroczeń. Komisariat policji zajmujący się sprawą, może wszcząć lub zaproponować prokuratorowi procedurę T-O-A, jednak nie wbrew wyraźnej woli ofiary. Prokuratura lub sąd zleca przeprowadzenie mediacji odpowiedniej poradni rozwiązywania konfliktów. Doradcy ds. konfliktów to w większości przeszkoleni mediatorzy. W Berlinie istnieją 2 specjalistyczne poradnie mediacyjne:

Täter-Opfer-Ausgleich der Sozialen Dienste der Justiz Berlin
(Poradnia T-O-A Służby Socjalnej Wymiaru Sprawiedliwości w Berlinie)
Schönstedtstr. 5
13357 Berlin
Telefon: +49 30 90156-250
Telefon: +49 30 90156-328
Faks 49 30 90156-294
Strona internetowa: https://www.berlin.de/sen/justiz/soziale-dienste-der-justiz/besondere-angebote/der-taeter-opfer-ausgleich/ (tylko po niemiecku)

EJF-  Integrationshilfe für Kinder und Jugendliche (Täter-Opfer-Ausgleich für jugendliche Beschuldigte von 14-21 Jahren)
(Pomoc integracyjna EFJ dla dzieci i młodzieży (odszkodowanie T-O-A dla oskarżonych w wieku 14-21 lat))
Bugenhagenstraße 12
10551 Berlin
Telefon: +49 30 429 58 41
Faks 49 30 429 41 96
Adres e-mail:
Strona internetowa: https://www.ejf.de/einrichtungen/kinder-und-jugendhilfe/integrationshilfe/taeter-opfer-ausgleich-berlin.html (tylko po niemiecku)

Każdy, kto padł ofiarą przestępstwa, ma wobec sprawcy roszczenia cywilnoprawne o odszkodowanie (Schadensersatz) (uszkodzenie mienia) oraz rekompensatę za ból i cierpienie (Schmerzensgeld). Istnieją dwa sposoby uzyskania tych roszczeń:

  • Powództwo w postępowaniu cywilnym: W tym przypadku poszkodowany musi pozwać wyrządzającego szkodę o odszkodowanie w postępowaniu przed sądem rejonowym lub okręgowym, w zależności od wysokości szkody. Ponieważ procesy te są dość ryzykowne i przebiegają według własnych reguł, dobrze jest zasięgnąć porady prawnej przed ich rozpoczęciem.
  • Postępowanie adhezyjne w postępowaniu karnym (Adhäsionsverfahren): Postępowanie adhezyjne jest postępowaniem aneksowym, w którym osoba pokrzywdzona lub jej spadkobiercy mogą dochodzić odszkodowania i/lub rekompensaty za ból i cierpienie bez wszczynania własnego/dodatkowego postępowania cywilnego przeciwko oskarżonemu w ramach postępowania karnego. Taki wniosek można złożyć na piśmie lub ustnie do sądu na wszystkich etapach postępowania karnego. Zakłada on jednak, że postępowanie sądowe wcale się nie odbędzie. Postępowanie adhezyjne może być stosowane tylko wtedy, gdy do tej pory NIE zgłoszono żadnych roszczeń w postępowaniu cywilnym. Ponieważ w postępowaniu adhezyjnym należy wziąć pod uwagę wiele osobliwości, zdecydowanie warto zasięgnąć porady prawnej! Postępowanie adhezyjne nie jest możliwe w sprawach niepełnoletnich oskarżonych.

Więcej informacji o Państwa prawach jako ofiar przestępstwa (tylko po niemiecku i angielsku).